Oбсъждане на годишния  отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2013 г.

На  основание чл.11,  ал.6 и чл.30, ал.4  от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Омуртаг,приема следния начин на реда за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г  и  проекта  за бюджет на Община Омуртаг за 2013 г.

1.Начин за уведомяване на обществеността на Община Омуртаг

  • Местния радиовъзел;
  • Сайта на община Омуртаг;
  • Регионален вестник;

2. Предоставяне на възможност на гражданите да участват със свои предложения по проекта за бюджет на Община Омуртаг:

  • Кметът или Кметският наместник да представят кратък, систематизиран, с конкретни приоритети обекти за населеното място предложения.Предложенията да бъдат предоставени в канцеларията на ОбС – Омуртаг в срок до деня на провеждане на публичното обсъждане – 25.01.2013 г. За жителите на гр.Омуртаг такава възможност да им бъде предоставена чрез писмени предложения в запечатани пликове и регистрирани в канцеларията на ОбС – Омуртаг до деня на публичното обсъждане  -25.01.2013г.

3.Отчет и анализ за изпълнението на бюджет 2012 г.

4. Макрорамка на  проекто-бюджет 2013г.

5.Комисия, която да обобщи постъпилите проекто-предложения от населените места в Общината  и гр.Омуртаг в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  д-р  Метин Исмаил -  Председател ОбС- Омуртаг

членове: 1.Всички председатели на ПК към ОбС – Омуртаг

2.Мехмед Мехмедов – заместник кмет на Община Омуртаг

3.Фахри Ниязи – директор дирекция «ФСБ»

4.Наджие Каракаш – директор дирекция “стопански и хуманитарни дейности”

5.Нуршен Юмерова  – директор дирекция «ПИСОП»

6.Юнал Османов – директор дирекция «местни данъци и такси»

7.Лейля Джелилова  – Ст.експерт «ТСР»

8.Владислава Петрова –старши юристконсулт в община омуртаг

6.Комисията да работи и заседава в срок до 10 ч. на 25.01.2013 г. и да предложи постъпилите предложения   за публично обсъждане.

7. Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2012 г. и  проекта за бюджет на Община    Омуртаг за 2013г. да се проведе на  25.01.2013 г. /петък/ от 14 часа в залата на Общинска администрация – Омуртаг.