На 26.11.2015 г. от 14 часа, Общински съвет – Омуртаг проведе второто си редовно заседание, което започна с полагане на клетва от Сали Мустафов Исмаилов, общински съветник от листата на ДПС, заемащ мястото на отказалият се от съветническата си позиция Неждет Шабан.

По първа точка от дневния ред, беше приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Омуртаг, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г. Проектът за Правилника, бе одобрен с две допълнения към него – Общинският съвет да провежда редовни заседания всеки последен петък от месеца от 14,00 часа и сесиите да се записват на електронен носител.

Според новия Правилник към местният парламент се изградиха 8 постоянни комисии, като всяка комисия се състои от 5-ма представители.

Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет д-р Метин Исмаил е 70 на сто от възнаграждението на кмета на Общината, а на заместник-председателите 50 на сто. Общинските съветници ще получават месечно възнаграждение в размер на 35 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация за съответния месец. Според досега действащия Правилник, председателят получаваше 80 на сто, а заместниците му 60 на сто от възнаграждението на кмета на Общината. Общинските съветници пък, получаваха  70 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация за съответния месец.

Съветниците няма да получават възнаграждение, ако не се провеждат заседания за съответния месец, а при отсъствие по неуважителни причини ще се получават 50 % по-малко.

Гласувани бяха заплатите на кмета на Общината, заместник-кметовете и кметовете на населени места и кметските наместници. Няма увеличение на възнаграждението на градоначалника на Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов. Той ще получава, колкото своя предшественик 1 900 лв., зам.-кметовете по 1 500 лв. Заплатите на селските кметове, са според броя на жителите и варират от 485 лв. до 980 лв.

По време на сесията, за делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините, бяха избрани инж. Ешреф Ешрефов и д-р Метин Исмаил. Съветникът Халил Осман Халил, бе избран и за представител на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на Област Търговище.

Одобрени бяха и Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г., пазарни оценки за продажба на общински поземлени имоти и предложението относно насажденията за сеч от Общински горски територии за 2016 година.

Съветниците се запознаха  и с две предложения за кандидатстване на Община Омуртаг, в качеството си на  кандидат и в качеството си на партньор с проектни предложения по две открити процедури на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.