28.12.2015 г.


Днес от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Омуртаг се проведе публично обсъждане на проекта на План сметката за приходи и разходи от такса битови отпадъци за 2016 година. Председателят на Общински съвет – Омуртаг д-р Метин Исмаил, който бе и председател на комисията, която обобщава предложения от граждани докладва, че няма постъпили такива. Подробни разяснения около проекта бяха дадени от директора на дирекция „Проекти, инвестиции,строителство и обществени поръчки” Нуршен Юмерова. От изнесената информация стана ясно, че по предложение на кмета на общината инж. Ешреф Ешрефов не се предвижда увеличение на такса смет за следващата година. И през 2016 г., както през 2015 г. таксата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Омуртаг ще бъде 2,5 промила за жилищни имоти и 12,0 промила за нежилищни.

758, 581 лв. са предвидените общо разходи от такса битови отпадъци за 2016 година, като 24 500 лв. от тях са за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци. За събиране и транспортиране на битови отпадъци се предвижда да бъдат похарчени 100 000 лв., а за почистване на обществени места 6 500 лв. Най-много средства – в размер на 620 609 лв. са предвидени отново за проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, включително отчисления по Закона за управление на отпадъци.