Харта на клиента

 

О Б Щ И Н А  ОМУРТАГ , О Б Л  А С Т   ТЪРГОВИЩЕ

 

        

Х А Р Т А

 

НА  КЛИЕНТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ГР.ОМУРТАГ

 

 

          Хартата на клиента на административни  услуги  е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване.

         Основна цел на Хартата е да  подобри информираността на гражданите за достъпа до административни услуги, качеството на обслужване и  комуникацията между администрацията и гражданите. Този документ не е закон или наредба и не създава права или задължения. Неговото предназначение е да подпомогне гражданите с информация за функциите на кмета на общината, видовете услуги, които се извършват  от общинска администрация.       

 Общинска администрация Омуртаг, като орган на изпълнителната власт осъществява държавната политика на Р. България в сферата на публичните услуги.

 Основните цели, които си поставяме с Хартата на клиента, са:

 • да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги  и осигуряване на добро отношение и  съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

 С тази Харта искаме:

 • да ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители;
 • да споделим какво очаквате от нас и какво следва да предприемем, ако   не сте доволни от нивото на обслужване.

 Какво можете да очаквате от нас

Ние:

 • Ще се отнасяме отговорно и с уважение  към Вас;
 • Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност;
 • Ще бъдем честни с вас и ще се стремим да вникнем в проблема ви, като предложим най-оптималното решение;
 • Ще спазваме стриктно  обявеното работно време;
 • Ще предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно;
 • Ще се стараем обстановката, в която предоставяме услугите да е приветлива и предразполагаща;
 • Няма да допускаме предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;
 • Ще се стремим да разширяваме начините за  предоставянето на информация и услуги;
 • Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;
 • Ще анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена;
 • Ще носим на видно място информационна табелка /бадж/ със своето име и длъжност;
 • Ще предоставяме формуляри  и образци за попълване и при необходимост ще  подпомагаме  гражданите  за точното и бързо окомплектоване     на необходимите документи;
 • Ще обясняваме предстоящата процедура по извършване на съответната услуга, съгласно утвърдените  вътрешни стандарти;
 • Ще предоставяме талон с входящия номер на приетото заявление,жалба и пр.;
 • Ще предоставяме информация, отговор или исканата услуга във възможно най-кратък срок;
 • Ще уведомяват клиентите за причините и крайния срок, в който ще получат отговор или исканата услуга, когато допълнителни обстоятелства налагат удължаване на срока.

 Предоставяне на равен достъп до информация  и услуги:

 

 • На информационно табло са представени всички видове административни услуги, които общината предоставя, необходимите документи, срок за изпълнение, размер на такса и др.
 • Всички обявления, съобщения, заповеди за търгове, други административни актове и друга актуална информация се поставят на специално табло на сградата на общинска администрация и брошури.
  • Решенията на ОбС –Омуртаг  се обявяват на табло в 7-дневен срок след всяко проведено  заседание  на информационното табло  на общината.

 

 

 

Срокове за извършване на услугите:

 

Сроковете за извършване на услугите са обявени на информационното табло в общината и  в брошури.

          Срокове в които администрацията обслужва гражданите са:

 • Веднага експресна услуга -при възможност;
 • за  5 работни дни за услуга – бърза услуга;
 • за 14 дни – обикновена услуга;
 • до 1 месец, ако услугата налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания

Непроизнасянето в срок по искане  се приема за мълчалив отказ.

Отказът да се извърши услуга се съобщава в 3-дневен срок от издаването на акта. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис, или чрез отделно съобщение на посочен адрес или друг начин за обратна връзка. Когато не е посочен адрес, съобщението се поставя на информационното табло.

                  

Обжалване на административни актове:

 

Отказът на кмета на общината може да се обжалва пред областния управител.

          Редът за обжалване е уреден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

Вашите отговорности към нас

Очакваме от вас:

 • Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;
 • Да се отнасяте позитивно, учтиво, коректно и с доверие към служителите в общинска администрация – Омуртаг;
 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • Да спазвате  обявеното работно време ;

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги, изпълняваме изискванията на Наредбите на Общинския съвет и най-често се ръководим от следните нормативни актове:

 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за гражданската регистрация;
 • Закон за устройство на територията и наредбите към него;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Закон за собствеността;
 • Закон за кадастъра и имотния регистър;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за управляване на отпадъците;
 • Закон за общинската собственост;
 • Закон за приватизация;
 • Закон за задълженията и договорите;
 • Закон за местните данъци и такси;
 • Закон за тютюна и тютюневите изделия;
 • Закон за туризма;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и др.

Предоставяне на информация и консултации:

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности и предоставяни услуги чрез информационните табла в сградата на общинска администрация.

Консултации можем да ви предоставим – лично или по телефона, в рамките на установеното работно време.

Какви са ползите за вас:

 • Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на Общинска администрация и предоставяните услуги;
 • Ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;
 • Ако отговор по ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания.

За да се свържете с нас:

 

е необходимо да го направите в работното време  – от 8,00  до 17,00 ч.

 • на телeфони:

   23-11 – централа

   20-08  - централа

общо деловодство;

        

 • на факс: 0605/3502
 • e-mail:  obstina _omurtag@ abv.bg
 • по пощата на адрес:Община Омуртаг ул.”Ал.Стамболийски” 2а гр.Омуртаг 7900
 • лично, на същия адрес
 • чрез ползване на кутията за сигнали, препоръки, мнения и пр. в Общинска администрация .

 

Когато ни посетите:

 • Служителите в администрацията  ще ви приемат и обслужат в рамките на 15 мин;
 • Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

 

Когато ви пишем:

 • Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;
 • Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
 • Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

Ако не сте доволни:

 • от изпълнението на административното  обслужване;
 • от отношението на конкретен наш служител;
 • или имате други оплаквания

моля  уведомете ни, сигнализирайте за нередностите

като подадете писмена жалба, оплакване или

възражение до Кмета на общината.

Очакваме да бъдете активни и искрени в подготвените от нас анкети за обратна връзка с потребителите ни, които можете да намерите  на хартиен носител в информационното бюро.

Вашите права по:

 

ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

            Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения  живот в РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно  дейността на администрацията.

          Достъпът до обществена информация се предоставя на основание  писмено заявление или устно запитване в деловодството на община Омуртаг.

          Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:

 1. трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане. Екземпляр от утвърдения в община Омуртаг формуляр за достъп до обществена информация можете да получите в деловодството на общината.

          Гражданите могат да се запознаят със закона и  изискванията към съдържанието на заявлението за достъп  в деловодството. Заявлението се завежда в специален регистър и се разглежда от общинска администрация  във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва  писмено уведомление за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

          Достъп може да бъде отказан:

 • когато исканата информация е класифицирана, представляваща държавна или служебна тайна;
 • когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
 • когато исканата обществена информация се предоставя на заявителя през предходните шест месеца.

          Когато в Общинска администрация – Омуртаг  не се съхранява исканата информация подаденото заявление се препраща до компетентния орган , ако се разполага с данни кой я съхранява. Решението на кмета на общината за достъп до обществена информация се обжалва пред административните съдилища или пред Върховния административен съд.

           

ЗАКОНА  ЗА ЗАЩИТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

            Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Общинска администрация – Омуртаг  се ангажира да  предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на гражданите от нерегламентирано ползване.

Достъпът до лични данни се разрешава с подаване на писмено заявление до Кмета на общината.

Срокът за вземане на решение по искане за достъп до лични данни е 14 дни от неговото подаване.

Законите за достъп до обществена информация и за защита на личните данни са на разположение на гражданите в общото деловодство на  общината.

 

Полезна информация !

Работно време на Общинска администрация:

всеки работен ден от 8,00 ч до  17,00 ч.

 

Приемно време за граждани:

Кмет-всяка  сряда  от 09.00 до 12.00 часа

Секретар-всеки понеделник от 09.00 до 12.00 часа

Зам.кметове-всеки петък от 09.00 до 12.00 часа.

Председател на Общински съвет- всеки четвъртък от 09.00 до 12.00 часа.

 

Допълнителна информация за Хартата

Тя ще се преразглежда и актуализира при необходимост, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на Общинска администрация и в отговор на променящите се потребности и изисквания на клиентите ни.