Предоставяни административни услуги

 

ТАБЛИЦА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КЪМ Община Омуртаг

N:

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА/ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОК.

ТАКСА

/ако е приложимо/

1.

Издаване на скица на недвижим имот:

по чл.115 от ЗУТ

7 дни

- Искане по Обр. 1, Копие от док. за собств. /право на строеж/ или др.

5,00 лв.  на имот

2.

Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване:

 

чл.140 от ЗУТ

 

14 дни

-  Искане по Обр. 1;  Копие от док. за собств. / Нот. акт,право на строеж, или др/. За преустройство на /част от/ недвижим имот - Искане по Обр. 1; Копие от Док. за собств. /Нот.акт, право на строеж, или др./

10,00 лв.

3.

Издаване на скица за  линейни обекти

 

по чл.115 от ЗУТ

 

7 дни

- Искане по Обр. 1 - Копие от док. за собств. /право на строеж/ или др.

0.02 лв. /л.м. за селата; 0.03 лв./л.м. за града

4.

Презаверяване на скици, от изд. на които са изтекли 6 м-ца:

ЗУТ

1 д.

1. Скица – оригинал

1,00 лв.

5

Удостоверения за факти и обстоятелства по УТ:

ЗУТ

7 дни

- Искане по Обр. 1; Копие от док. за собств. /право на строеж/ или др.

3,00 лв.

6

Заверяване на преписи от док. и на копия от планове и Док.ция към тях:

Нар. 6 на ОбС

7 дни

1. Молба свобод. текст;

 

2,00 лв.

 

7.

Удостоверения за реално обособени части на сгради (чл.202 от ЗУТ) :

(чл.202 от ЗУТ) Нар. 6 на ОбС

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.;  3. експр. – до 1 р.д.;

- Копие от Док. за собственост /право на строеж/ или др.

 

5,00 лв.

 

8.

Удост. по чл.52 ал.5 ЗКИР:

 

чл.52 ал.5 ЗКИР:

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

- геодезическа снимка

10,00 лв.

 

9.

Удостоверения за идентичност на поземлени имоти :

 

ЗУТ

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

- Копие от Док. за собственост /право на строеж/ или др.

 

4,00 лв.

 

За извършването на бърза усл. (по гореизброените услуги – от т.1 до т.9) до 2 дни таксата се удвоява, а за експр. усл. до 24 часа се запл. в троен размер.

10.

Проверка на фундаментите на строеж  относно прилагане плана за застрояване:

ЗУТ

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

- одобрени проекти;

- дад.а строителна линия

5,00 лв.

 

11.

Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения  за търговия:

чл. 56 от ЗУТ –  частни имоти и чл.57 от ЗУТ

7 дни

1. Заявление, 2. Док. за собственост /договор с Община Омуртаг/
3. Проект или снимка на  преместваемо съоръжение, 4. Док. за пл. такса

15,00  лв.

 

12.

Удостоверения за търпимост На осн. § 16, ал.1 от ЗУТ за строежи , изград.и до 07.04.1987 год. :

 

§ 16, ал.1 от ЗУТ за строежи, изград. до 07.04.87 г.

14 дни

- Копие от Док. за собственост - Док. доказващи годината на строителство /извадка от баланса на кооперацията или нотариално заверена декл. от собственика за годината на построяване/

10,00 лв.

 

13.

Разрешение за строеж, основен ремонт, реконструкция и преустройства на сгради и помещения:

 

 

7 дни

1. Заявл. по обр.; 2. Док. за собственост, а за сгради на  ЖСК – влязло в сила реш. на общото събр. за приемане на проекта 3. Виза за проектиране в случаите: • При промяна на предназнач. на поземл. имоти в земед., горски и защитени територии, • Допълващо застр., непредвид. в ПЗР, • Врем. строежи • Извън урбанизираните територии, • Когато при прилагане на действащ ПУП се променят само разполож. и конфигурацията на предвид. сгради; 4. Инвестиц. проект – по 3 копия от вс. части на проекта. 5. Реш. по /ОВОС/ – при необх.; 6. Оценка за съответствие на частите на проекта със съществените изискв.към строежите или реш. ЕСУТ; 7. Дог. за присъединяване с експлоатац. предприятия; 8. За обекти по чл. 38, ал. 4 – реш. на общото събр. на собствениците и писм. нот. завер. съгл. на всички собств. на жилища непосредствени съседи на обекта;  9. Док. за пл. такса

15,00 лв.

 

14.

За предоставяне на данни за регулационни и нивелетни репери и координати на точки

ЗУТ

7 дни

1. Заявление;

2. Док. за пл. такса

5 лв. на репер или точка

15.

Одобряване /съгласуване/ на инвестиционни проекти:

 

142 от ЗУТ

До 1 м-ц

Искане по Обр. 2; Копие от Док. за собственост /Нот.акт, право на строеж, или др./;  Скица с виза за проектиране;  Проекти, подписани от проектантите и НСН, по три екземпляра по всички  специалности, съгласувани със съотв. инстанции; Проекти, подписани от проектанта,възл. /инвеститора/ и техническия контрол в проектирането за част  “Конструкции”. Проектите да са в 3 екз. от всички специалности и да съгласувани със съотв. експл. друж.

15.1.

за строежи І категория

0,1 % от стр. стойн. /по прил. от възл. декл./, но не по-малко от 500 лв.

15.2.

за строежи ІІ категория

0,1 %  от строит. стойн. / по прил. от възл. декл./, но не по-малко от 400 лв.

15.3.

за строежи ІІІ категория

0,1 % от строит. стойн. /по прил. от възл. декл./, но не по-малко от 300 лв.

15.4.

за строежи ІV и V категория

 

 

 

 

 

Ново строителство

 

 

 

 

 

-жилищни сгради, обществени и гаражи

 

 

0.50лв./кв.м. разгърн. пл.

 

-промишлени сгради

 

 

0.40 лв./кв.м. разгърн. пл.

 

-търговски

 

 

1,00 лв./кв.м. разгърн. пл.

 

Преустройство на съществуващи сгради и части от тях в :

 

 

- жилищни сгради  и обществени

 

 

 

0.25 лв./кв.м.

 

- промишлени сгради

 

 

 

0.25 лв./кв.м.

 

- търговски

 

 

 

0.50 лв./кв.м.

Но не по-малко от 100.00 лв.

15.6.

Основен ремонт на сгради и постройки

 

 

0.25 лв./кв.м. разгърн. пл.

15.7.

Отклонения на инженерна мрежа към обекти ІV,V кат.

25,00 лв.

15.8.

Благоустройствени проекти

 

 

 

25,00 лв.

15.9.

Проекти за реклама

 

 

 

10,00 лв.

16.

Изменение на влезли в сила ПУП по искане на пряко заинтересованите собственици:

142 от ЗУТ

До 1 м-ц

- Заявл.свобод. текст; Копие от Док. за собственост /Нот.акт, право на строеж, или др./; Скица с виза за проектиране

 

- изменение на РП –

 

 

 

20 лв. на имот

 

- изменение на ЗП

 

 

 

20 лв. на имот

 

- изменение на ПРЗ

 

 

 

30 лв.на имот

17.

Оценка за съответствие  на инвестиционни проекти:

 

чл. 142, ал. 6 от ЗУТ

30 дни

1. Заявл. по обр.; 2. Док. за собств.; 3. Удост. за наследници – при наследствен имот;  4. Инвестиционен проект – по 3 /три/ копия от вс. части на проекта:, 5. Реш. по ОВОС издад. по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/; 6. Положително стан. от органите за ПАБ /за строежи първа и втора кат./; 7. Предварителни дог. с експл. дружества за присъединяване към мрежите на техн. инфраструктура; 8. Спец.  разрешит. /изисквания по специални закони, напр. разреш. от органите на ГД„Държавен технически надзор”, Националния институт за паметниците на културата и др.; 9. Удост. за актуално състояние на фирмата с давност 6 м-ца съгласно /ЗМДТ/; 10. Док. за пл.такса

 

- за строежи ІІІ категория

 

 

 

50 лв.

 

- за строежи ІV категория

 

 

 

40 лв.;

 

- за строежи V категория

 

 

 

30 лв.;

18.

Такса за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория:

 

чл. 177, ал. 3 от ЗУТ

7 дни

1. Заявл. по обр.; 2. Док. за собств. 3. Разрешение за строеж; 4. Протокол за определяне на строителна линия и ниво; 5. Заповедна книга на строежа 6. Инвестиционен проект – 1 брой от всички части на проекта, 7. Договори с експл. дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура 8. Акт № 14;  9. Акт № 15 /за строежи V категория/; 10. Комплексен доклад от надзора за въвеждане на строежа в експлоатация / за строежи IV категория/; 11. Положителни становище от РИОКОЗ и РСПАБ /при необх.ст/; 12. Технически паспорт на строежа; 13. Док. за пл. такса

 

Строежи от ІV категория: буква “а”

 

 

 

 

 

1.Частни пътища,горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях

100лв.

 

2.Улици V и VІ клас и съоръжения към тях

 

 

 

100 лв.

 

буква “б”

 

 

 

 

 

1.Жилищни сгради със средно застрояване

 

 

 

 

 

Отклонения на инженерната мрежа към жилищни сгради със средно застрояване

10.00 лв.

 

2. Смесени сгради със средно застрояване

 

 

 

250.00 лв.

 

Отклонения на инженерната мрежа към смесени сгради със средно застрояване

15.00 лв.

 

Сгради и съоръжения за обществено обслужване до 200 места

150.00 лв.

 

Амбулатории, дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки

150.00 лв.

 

буква “в”

 

 

 

 

 

Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях

200.00 лв.

 

буква “г”

 

 

 

 

 

Паркове, градини, гробищни паркове, гаражи и открити паркинги от 50 до 100 паркоместа

100.00 лв.

 

Видове строежи V категория: буква “а”

 

 

 

 

 

1. Жилищни сгради с ниско застрояване

 

 

 

100.00 лв.

 

Отклонения на инженерната мрежа към жилищни сгради със ниско застрояване

10.00 лв.

 

2. Смесени сгради с ниско застрояване

 

 

 

150.00 лв.

 

Отклонения на инженерната мрежа към смесени сгради със ниско застрояване

10.00 лв.

 

3. Вилни сгради

 

 

 

50.00 лв.

 

4. Сгради и съоръжения за обществено обслужване до 100 места

150.00 лв.

 

5. Сгради за паркинг – гаражи, гаражи и открити паркинги до 50 паркоместа

50.00 лв.

 

буква “б”

 

 

 

 

 

Производствените и складовите сгради с капацитет до 50 работни места и съоръжения към тях

100.00 лв.

19.

Такса строителни отпадъци

Нар. 6

14 дни

1. Заявл.;  2. Док. за пл. такса

2 лв./ м3

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

A) Такса за панаири:

Нар. 6

 

 

 

 

1) за  ползване на места за продажба на стоки:

ЗМДТ

7 дни

Заявл. по обр.

 

 

Първа зона

 

 

 

На 1м2на д.-1,50 лв.

 

Втора зона

 

 

На 1кв. м. на д.-1,00 лв.

 

Трета зона

 

 

На 1кв. м. на д.-0,50 лв.

 

2) за ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.

ЗМДТ

7 дни

Заявл. по обр.

 

 

Първа зона

 

 

 

на 1м2.на д. 1,00 лв.

 

Втора зона

 

 

 

на 1м2.на д. 0,50 лв.

 

Трета зона

 

 

 

на 1м2.на д. 0,25 лв.

 

B) Такса за места върху, които са организирани пазари: 1) за продажба на плодове и зеленчуци :

ЗМДТ

 

 

 

 

Първа зона

 

 

На 1кв. м. на д.-1,50 лв. На1кв.м. на м-ц--20,20лв.

 

Втора зона

 

 

На 1кв.м. на д.- 1,20 лв. На1кв. м. на м-ц-15,00лв.

 

Трета зона

 

 

На 1кв. м. на д.- 0,80лв. На1 кв.м. на м-ц-10,00лв.

1.1.Производителите ползват 30 % отстъпка.

 

2) за продажба на промишлени стоки:

Нар. 6

 

 

 

 

Първа зона

 

 

На д. на 1 кв.м. 2,00 лв. На д. на 3кв.м. 10,00 лв.На д. над 3кв.м.15,00лв. На м-ц до1кв.м.15,00 лв. На м-ц до3кв.м. 30,00 лв.На м-ц над3кв.м. 40,00лв. На м-ц в пазарни дни до1 кв.м.- 5,00 лв. На м-ц в пазарни дни до3 кв.м. 15,00 лв. На м-ц в пазарни дни над 3 кв.м. 30,00 лв.

 

Втора зона

 

 

На д. на 1 кв.м. 1,50 лв. На д. на 3 кв.м. 8,00 лв. На д. над3 кв.м.10,00лв. На м-ц до 1 кв.м.12,00 лв. На м-ц до 3  кв.м.20,00 лв. На м-ц над3кв.м.25,00 лв. На м-ц в пазарни дни до1 кв.м.4,00 лв. На м-ц в пазарни дни до 3 кв.м. 10,00 лв. На м-ц в пазарни дни над 3 кв.м. 20,00 лв.

 

Трета зона

 

 

На д. на 1 кв.м. 1,00 лв. На д. на 3 кв.м. 5,00 лв. На д. над 3 кв.м.8,00 лв. На м-ц до 1 кв.м.10,00 лв. На м-ц до 3кв.м.15,00 лв. На м-ц над3кв.м. 20,00лв. На м-ц в пазарни дни до1 кв.м. 3,00 лв. На м-ц в пазарни дни до3 кв.м. 8,00 лв. На м-ц в пазарни дни над 3 кв.м. 15,00 лв.

 

3) за ползване пазара на животни:

Нар. 6

 

 

 

 

Първа зона

 

 

 

На 1м2.на д. 2,00 лв.

 

Втора зона

 

 

 

На 1м2.на д. 1,50 лв.

 

Трета зона

 

 

 

На 1м2.на д. 1,00 лв.

 

4) за ползване на терени за услуги

Нар. 6

 

 

 

 

Първа зона

 

 

На 1 кв. м. на д. 2,00 лв. На 1кв.м. на м-ц 10,00 лв.

 

Втора зона

 

 

На 1 кв. м. на д. 1,00 лв. На 1кв.м. на м-ц 8,00 лв.

 

Трета зона

 

 

На 1 кв. м. на д. 0,50 лв. На 1кв.м. на м-ц 5,00 лв.

 

C) Такса за ползване на тротоари, площади, улични платна за друго предназначение, за ползване на място за поставяне уреди с развлекателен характер /колички, мотори, с акумулатори и др./ за 1 бр.

ЗМДТ

7 дни

Заявл. по обр.

 

 

 

Първа зона

 

 

на ден 2,00лв.,на м-ц 25,00лв.

 

Втора зона

 

 

на ден 1,50лв.,на м-ц 20,00 лв.

 

Трета зона

 

 

на ден 1,00лв., на м-ц 15,00 лв.

 

Д) По селата се запл.т такси, както в Трета зона за града.

За извършени услуги по гражданското състояние се запл.т следните такси:

1.

Издаване на Удост. за раждане - оригинал

чл. 43, ал. 6 и чл. 40, ал. 1 от ЗГР

До 7 дни

 1. Съобщение от болницата;
 2. Лични карти на родителите

-

2.

Издаване на Удост. за раждане - дубликат

чл. 88 ал. 1 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице – нотариално заверено; 2. Док. за пл. такса

4,00 лв. Бърза усл. + 30% увел., а експр. – със 100%

3.

Издаване на Удост. за сключен граждански брак-оригинал

чл. 40 ал. 1 и чл. 53 от ЗГР

веднага

1. Заявка по обр.; 2. Декларации от встъпващите в брак (по обр.) 3. Мед. свидетелство за встъпване в брак- Инструкция №1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак (ДВ бр.75/85 г., доп. ДВ бр.59/87 г., изм. ДВ бр.64/88, бр.65/91 г.).4. Док. за самоличност на встъпващите в брак (по обр.);  5. Док. за самоличност на двама свидетели, 6. Разрешение от районния съд (за лица от 16 до 18 год. възраст);  7. Док. за семейно положение за лице с постоянен адрес различен от община Омуртаг 8. Удост. за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (превод и с необходимите заверки и легализации)

4.

Издаване на Удост. за сключен граждански брак-дубликат

чл.  88 ал. 1 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице – нотариално заверено;  2. Док. за пл. такса

4,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., а експр. – със 100%

5.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

чл. 40 ал.1 от и чл. 88 ал.1 от ЗГР

веднага

1. Съобщение за смърт; 2. Лична карта на починал;

-

6.

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

чл. 40 ал.1 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Лична карта на наследник;

3. Док. за пл. такса

4,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., а експр. – със 100%

7.

Издаване на Удост. за липса на съставен акт за гражданско състояние

чл. 88 ал. 1 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Лична карта;3. Док. за пл. такса

3,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., а експр. – със 100%

8.

Издаване на Удост. за наследници

чл. 24 ал. 2 и чл.  1 06 ал. 1 т 1 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Молба – декл. от наследник или упълномощено лице с нотариално заверено Пълн.; 3. Лична карта; 4. Док. за пл. такса

4,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., а експр. – със 100%

9.

Издаване на Удост. за семейно положение

чл. 24, ал.2 и чл.  106 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нотариално заверено Пълн.; 3.Док. за пл. такса

4,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., а експр. – със 100%

10.

Издаване на Удост. за родствени връзки

чл. 24, ал.2 и чл.  106 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нотариално заверено Пълн.; 3.Док. за пл. такса

5,00 лв. Бърза усл. с 30% увел, а експр. – със 100%

11.

Издаване на Заповед за настойничество и попечителство

чл.  110 от  Сем. кодекс

веднага

Молба до Кмета на Общ. Омурт. или  Решение на съд; Лични карти /4 бр./;

12

Издаване на Удост. за ид.тичност на имената на едно лице

чл. 24, ал. 2 и чл. 106 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нотариално заверено Пълн.; 3.Док. за пл. такса

2,00 лв. Бърза с 30% увел., а експр. – със 100%

13

Издаване на Удост. за семейно положение за сключване на граждански брак с чужд.ец в чужбина

чл. 24, ал. 2 и чл. 106 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нот. заверено Пълн.; 3.Док. за пл. такса

5,00 лв. Бърза усл. с30% увел., а експр. – със 100%

15

Издаване на Удост. за постоянен адрес

чл.24,ал.2, чл.95и чл.106от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нот. заверено  Пълн.;3.Док. за пл. такса

2,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., а експр. – със 100%

16.

Заверка на Удост. за постоянен адрес

чл.24,ал.2, чл.95и чл.106от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нот. заверено Пълн.; 2.Док. за пл. такса

2,00 лв. Бърза усл с30% увел., а експр. – със 100%

17.

Издаване на Удост. за настоящ адрес

чл.24,ал.2, чл.91и чл.106от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нот. заверено Пълн.; 3.Док. за пл. такса

2,00 лв. Бърза усл с 30% увел., а експр. – със 100%

18.

Заверка на Удост. за настоящ адрес

чл.24,ал.2, чл.95и чл.106от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нот. заверено пълн.; 2.Док. за пл. такса

2,00 лв. Бърза усл с30% увел., а експр. – със 100%

19

Припознаване на дете

чл.  36 от СК

веднага

1. Заявл.за припознаване – нот. заверено; 2. Лични карти на родители.

20

Заверка на док. по гражданско състояние за чужбина

чл. 106 от ЗГР и Правилн. за легализац., заверките и преводите ПМС 184/1958 изм.    и доп. 76 , 83, 90 г

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.;

2. Лична карта или Пълн. от упълномощено лице с нотариално заверено Пълн.;

3.Док. за пл. такса

 

10,00 лв. Бърза усл. с  30% увел., а експр. – със 100%

21

Възстановяване и промяна на име

чл. 19а от ЗГР.

7 дни от влизане на Реш.в сила

1. Заявление– нотариално заверено; 2. Лична карта

-

22.

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

чл. 69, чл. 70 и чл. 72 от ЗГР

14 дни

1. Заявл. по обр.;  2. Оригинални док. от чужбина – превод и легализирани; 3. Лична карта на заявителя/ Пълн. – нот. заверено на упълн. лице.

23.

Издаване на Удост. за вписване в регистрите на населението на чужд.ец с постоянно местопребиваване

чл. 3 и чл.106 от ЗГР

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.; 2. Писмо от група Миграции или лична карта за постоянно пребиваващ; 3.Док. за пл. такса

3,00 лв. Бърза усл. с 30%  увел. а експр. – със 100%

24.

Установяване на наличие на българско гражданство

чл.  39 от ЗБГ

След получаване на отговор от Министерство на правосъдието

1. Молба по обр.; 2. Копие на акт за раждане; 3. Копие – сем. регистър; 4. Удост. че фигурира в семеен регистър; 5. Плат. такса в размер на 50 лв. по см. на Мин. на правосъдието; 6. 2 бр. снимки; 7. Пълн. – нот.заверено от Упълн. лице в случай че не се извършва лично

25.

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

на чл. 7 и чл. 106/1/ т 2 от ЗГР

веднага

1. Писмо с основание;

-

26.

Искане за ЕГН

чл.  11 от ЗГР

14 дни

1. Ориг. док. от чужбина – превед.и и легализирани; 2. Лична карта на заявителя/ Пълн. – нотариално заверено на упълн. лице.

27.

Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

Указания на ГД ГРАО 11

 

 

 

28

Промяна на ЕГН на български гражданин

чл.11 от ЗГР

14 дни

1Копие на Акт за раждане; 2. Копие на Док. за самоличност; 3. Копие от Личен Регистрационен картон;

По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се запл. такса в размер на:

1.

Производство по отстъпване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху общински терени

Чл. 39, ал. 1 от НРПУРОИ

Чл.37, ал.1 от ЗОС

30 дни

1. Заявл. по обр. до Кмета на Общ. Омуртаг; 2.Архитектурни проекти за които са провед.и процедури за одобряване; 3. Док. за собств. на съществуваща сграда или дог. за отстъпено право на строеж;  4.Удост. за актуално състояние; 5. ЕИК по БУЛСТАТ за ЮЛ;

10,00 лв.

1.1.

Производство по отстъпване на право на строеж върху общинска земя след провед. търг.

Чл.74, ал.1, т.5 от НРПУРОИи чл.37 ЗОС

До приключване на преписката

1. Комплект тръжни док.;

2. Заявл. по обр.;

 

2.

Производство по продажба на право на собственост на физически и юридически лица върху общинска земя с отстъпено право на строеж

Чл. 54 от  РПУРОИ и чл.35, ал.3 от ЗОС

 

До приключване на преписката

1. Заявл. по обр. до Кмета на Общ. Омуртаг; 2. Ориг. скица; 3.Док./договор/ за учред. право на строеж; 4. Удост. за наследници – при необх.; 5. Док. за собств. на сградата или друг Док. доказващ собствеността; 6. Удост. за актуално състояние/за юридически лица/; 7.  ЕИК по БУЛСТАТ за ЮЛ

10,00 лв.

3.

Производство по продажба на общински имоти

Чл.37, ал.1 от  НРПУРОИ и чл. 35, ал. 1 от ЗОС

До приключване на преписката

1. Комплект тръжни док.;

2. Заявл. по обр.;

10,00 лв.

4.

Производство по замяна на наети общински жилища по доброволно споразумение

Чл.12, ал.2 от НУРУЖНиНПНОЖ

1 м-ц

Заявления по обр.с нотар. заверени подписи

5,00 лв.

5.

Производство по замяна или доброволна делба на общински недвижими имоти с имоти собственост на физически или юридически лица

Чл. 38, ал. 1и 2 от НРПУРОИ и чл.40, ал. 1 от ЗОС

До приключване на преписката

1. Заявл. по обр. до Кмета на Община Омуртаг; 2.  Оригинална скица; 3.  Док. за собственост; 4.  Удост. за актуално състояние/за юридически лица/; 5 ЕИК по БУЛСТАТ за ЮЛ;

10,00 лв.

6.

Производство по отдаване под наем на жилищни имоти – общинска собственост

Чл.43 от ЗОС  и Нар. за условията и реда за установ. на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Едномесечен при свободно жилище

1.Картотекиране;

2. Декл. за имотно състояние;

5,00 лв.

7.

Производство по отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост

Чл.14 от ЗОС и чл. 18,19,21,22 и 23 от НРПУРОИ

Едномесечен

1. Заявл. по обр. до Кмета на Община Омуртаг; 2.  Удост. за актуално състояние/за ЮЛ/;

10,00 лв.

8.

Производство по учредяване на възмездно право на ползване върху общински имоти

Чл. 39, ал. 3 от ЗОС и чл. 44, ал. 2 от

НРПУРОИ и ЗЕ

До приключв. на преписката

1. Заявл. по обр. до Кмета на Община Омуртаг; 2. Реш. на фирмата; 3. ПУП за обекти на техн. инфраструктура с регистър на засегнатите площи.

10,00 лв.

 

Такса по чл. 41 от Нар. № 6 за определяне и администриране на местнитетакси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

1.

За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък

ЗМДТ

7 дни

Заявл. по обр.

 

3 лв.

 

 

Такса по чл. 42 от Нар. № 6 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права предоставяни от община Омуртаг

1.

За издаване на разрешение за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия

Закон за тютюна и тютюневите изделия

30 дни

Заявл.обр.;  Копие от съдебната регистрац. на фирма;  Удост. за  актуално  състояние на регистрацията; Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ; Удост. от НАП за липса на задълж.; Свидетелство за регистрация на фискално устр. съгласно Нар. № 4 от 1999 г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търг. обекти,  Справка по местонахожд. и точно описание на обекта;  Копия от разреш. за въвеждане в редовна експл. на търг. обект, издад.и от съотв. компетентни органи; Док. за пл. такса,

100 лв.

За ползване на гробни места над 8 години се запл.т еднократно такси, както следва:

1.

до 15 години

ЗМДТ

14

 1. Заявление, 2. Док. за пл. такса

12,00 лв.

2.

за вечни времена

ЗМДТ

14

 1. Заявление, 2. Док. за пл. такса

60,00 лв.

3.

за ползване на семейни гробни места

ЗМДТ

14

 1. Заявление, 2. Док. за пл. такса

100,00 лв.

4.

за придад.и по регулация маломерни гробни места – съотв. част от таксата, определена за гробното място

ЗМДТ

14

 1. Заявление, 2. Док. за пл. такса

 

30,00 лв.

За урнов гроб се запл.т таксите по ал. 1, т. 1 и 2 , намалени с 50 на сто.

 

Туристическа такса

ЗТи ЗМДТ

1 д.

Дневници за настаняване  на чужди и български граждани

1,00 лв. на лице за 1 д.

услуги,извършвани от община Омуртаг, извън тези по чл. 6 от Закона за местните данъци и такси:

 1. 1.

Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори

Нар. № 6 чл.47,ал. 1

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

 

2,00лв. на стр.

Издаване на Удост. от общ характер, служебна бележка и справка декл. Забележка: Издаването на удостоверения и служебни бележки за доход на работещите в администрацията на община Омуртаг не се таксуват.

Нар. № 6 чл.47,ал. 1

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.;

2. Док. за пл. такса;

4,00 лв. на бр.

Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект

Нар. № 6 чл.47,ал. 1

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.;

2. Док. за пл. такса;

4,00 лв. на бр.

Удост. относно общинския произход на недвижими имоти и издаване на копия от АОС

Нар. № 6 чл. 47, ал. 1  и чл. 5, ал.4 от НРПУРОИ

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.;

2. Док. за пл. такса;

4,00 лв.

Удост. за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти общинска собственост

Нар. № 6 чл. 47, ал. 1 чл. 5, ал.4 от НРПУРОИ

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.;

2. Док. за пл. такса;

4,00 лв.

Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди

Чл. 43, ал. 1 от ЗОС и чл. 17 НУРУЖНиНПНОЖ

 

1. Молба до Кмета на Община Омуртаг; 2. Декл. за имотно състояние;

2,00 лв.

Изготвяне на Анекс към сключени договори за жилищни обекти / за нежилищни обекти

Чл.46, ал. 4 от ЗОС за жилищни обекти

 

1. Заявл. по обр.;

2. Док. за пл. такса;

4,00 лв. / 7,00 лв.

Копирни услуги за една страница

Нар. 6 на ОбС

 

 

 

 

-едностранно

 

 

 

0,50лв. на страница

 

-двустранно

 

 

 

0,70лв. на лист

Бланки,формуляри

 

 

 

0,50 лв. на страница

Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други док.

Нар. № 6

чл. 47, ал. 1

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Заявл. по обр.;

2. Док. за пл. такса;

4,00 лв. на бройка

Попълване приложение на данъчни декларации по чл.14 от ЗМДТ

 

1 д.

1. Заявление, 2. Данъчна декл., 3. Скица на имот /копие/, 4. Док. за собств. , 5. В случаите, когато няма док., съдържащи описание на местоположението на имота декл.та се попълва от техник от отдел “УТК”.

1,00 лв. на брой

 

Удост. за липса на данъчни задължения по ЗМДТ

ЗМДТ /ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК/

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Молба по обр.
2. Док. за пл. такса

2,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., експр. – със 100%

Изготвяне на данъчна оценка-всички видове

ЗМДТ и Нар. 6

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Молба по обр., 2. Пълн. – в случаите, когато собственикът на имота не е в съст. да се яви лично за получ. на Док. 3. Удост. за х-ка на зем. земя от Общ. сл. „Земеделие” – в сл. когато е необходима оценка на зем. земя извън регулац. на Общ.  Омуртаг; 4. Копие от Удост. за наследници – в случаите когато е необх. оценка на зем. имот водещ се на починало лице 5. Декл. по чл. 14 от ЗМДТ попълн. собственоръчно и заверена  от Общ. Омуртаг /дир. „УТСК”/, 6. Констат. Прот. на общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, когато се иска изд. на Удост. за дан. оценка на незавършено строит..  7. Удост. за наследници – в сл., когато е необх. оценка на зем. земя извън регулация водеща се към момента на името на починал собств., 8. Док. за пл. такса

4,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., експр. – със 100%

Удост. за входящ номер на данъчна декл. по ЗМДТ

ЗМДТ

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Молба по обр.;

2.Док. за пл. такса

2,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., експр. – със 100%

Удост. за декларирани данни

ЗМДТ

1. обикн. – до 14 дни; 2. бърза – до 5 р.д.; 3. експр. – до 1 р.д.;

1. Молба по обр.;

2.Док. за пл. такса

2,00 лв. Бърза усл. с 30% увел., експр. – със 100%

Изготвяне на обр.:

 

 

 

 

 

УП-2

 

 

 

4.50 лв.

 

Обр.30

 

 

 

1.50 лв.

Косене с коса

 

 

 

8.00 лв. на дка

Косене с моторна косачка

 

 

 

5.00 лв. на дка

Резитба на клони

 

 

 

5.00 лв. на бр.дърво

Отсичане на дървета с автостълба

 

 

 

25.00 лв. на час

Резитба на храсти

 

 

 

2.00 лв. на час

Резитба на жив плет

 

 

 

2.00 лв. на час

Продажба на дърва за огрев

 

 

 

20.00 лв./куб.м.

Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени иглолистни дървета

200.00 лв. на бройка

Обезщетение при отсичане на екзотични иглолистни дървета

300.00 лв. на бройка

Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени широколистни дървета

200.00 лв. на бройка

Обезщетение при отсичане на храсти

 

 

 

50.00 лв. на бр.

Обезщетение при отсичане на живи плетове

 

 

 

50.00 лв. на м.

Обезщетение при изкореняване на многогодишни цветя

20.00 лв. на бр.

Обезщетение при унищожаване на тревни площи

100.00 лв. /дка

Обезщетение при изкореняване на орехови дървета

300.00 лв./бр.

Издаване  заповед за работно време

Нар. № 4 за осъществяване на търговска дейност на територията на Община Омуртаг

14 дни

Заявл. по обр., Копие от съдебната регистрация на фирма; Удост. от Дирекция „МП” при Общ. Омуртаг; Копие от разреш. за въвеждане в редовна експл. на търг. обект,  издад. от съотв. компетентни органи; Копие от разр. за въвеждане в редовна  експл. на търговския обект, издад.о от директора на съответната РИОКОЗ;  Копие от сертификат за съответствие с нормативните изискванията за ПБ.

2,50 лв.

Бланки:

Нар. №6 на ОбС

 

Док. за пл. такса

 

 

- молба за  работно време

 

 

 

2,50 лв.

 

- молба за регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали

1,00 лв.

 

- искане за данъчна оценка

 

 

 

1,00 лв.

Разрешение за таксиметров превоз

Нар. № 34 за таксиметров превоз на пътници

14 дни

Заявл. по обр.; - Лицензия /Удост. за регистрация/; Списък на авт., с които превозвачът кандидатства; Копие от удост. за годност на автомобилите; Копие от Удост. “водач на лек таксиметров авт.”; Копие от Удост. за “ психологическа годност” на водачите; Удост. от НАП за липса на задължения; Удост. от Дир. „МП” при Община Омуртаг.

50,00 лв.

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали

50.00 лв.

Ползване зали общинска собственост

Нар. №6 Чл. 47,ал. 1

5 работни дни

1. Заявл. по обр.; 2. Док. за пл. такса;

 

 

до 4.00 часа

 

 

 

2.00 лв.

 

над 4.00 часа

 

 

 

5.00лв.

Услуги за тъжни ритуали:

Нар. №6

 

1. лична карта на починалия, 2.съобщ. от болницата, 3. Док. за пл. такса

 

 

поддържане  на гробищен парк за гр. Омуртаг

20.00 лв.

 

поддържане на гробищен парк за селата

 

 

 

10.00 лв.

 

организиране на поклонението

 

 

 

8.00 лв.

 

извозване на починалия до гробното място

 

 

 

1.10 лв. на км.

Услуги за организиране на весели ритуали:

 

 

До 1 м-ц

1. Мед. свидетелство за младоженците, 2. Док. за сем. положение, при условие, че не са с постоянно местожителство – Общ. Омуртаг, 3. лични карти на младоженците и на свидетелите, 4. Док. за пл. такса

 

- за града

 

 

 

30,00 лв.

 

- за селата

 

 

 

20.00 лв.

Разрешения  за разкопаване на благоустройствени терени, с изключение на аварийно възстановителни работи

чл. 72 от ЗУТ,

за физ. лица - 7 дни, -за експлоатационни дружества-след получаване на Док. за внесен депозит

1.Заявл., 2. Съгласуван раб. проект с приложена КС, 3. Проект за организация на движение, 4. Разреш. за строеж, 5. Док. за внесен депозит, 6. Дог. за поддръжка на изкопните работи и възстан. на площите /в случай когато разкопаването се извършва от 01.10 до 28.02/, 7. Док. за пл. такса

 

4.00 лв. на бр.

Разрешение за отсичане на дървета до 5 бр.

Нар.№ 1 /10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната

30 дни

1.Заявл. по обр., съдържащо: трите имена, точен адрес по местоживеене и телефон на лицето подало молбата, Кратко и точно описание на проблема 2. Док. за пл. такса. 3. Нотариален акт или друг Док. доказващ владеенето на имота, 4. Скица с разположение на растителността на терена  растителност (ДВ, бр.26/1993 г.)

 

а) за дърва – частна собственост

 

 

 

 

 

- за огрев

 

 

 

3.00 лв.

 

- за продажба и за лични нужди

 

 

 

5.00 лв.

 

топола

 

 

 

10.00 лв.

 

орех

 

 

 

15.00 лв.

 

черница, кестен, липа,дива череша

 

 

 

10.00 лв.

 

б) за дърва – общинска собственост

 

 

 

15.00 лв.

Разрешение за отсичане на дървета над 5 бр.

ЗОССИ

14 дни

Заявл. по обр.;  Скица на имота; Док. за пл. такса

 

а) за дърва – частна собственост

 

 

 

 

 

- за огрев

 

 

 

10,00лв.

 

- за продажба и за лични нужди

 

 

 

15,00лв.

 

топола

 

 

 

20,00лв.

 

орех

 

 

 

30,00лв.

 

черница, кестен, липа,дива череша

 

 

 

20,00лв.

 

б) за дърва – общинска собственост

 

 

 

30,00лв

Определяне депозит за гарантиране, възстановяване на разкопани благоустройствени терени:

Нар. № 6 на ОбС

 

 

 

 

 

-за възстановяване на тротоарни настилки

 

 

 

65.00 лв./кв.м.

 

-за възстановяване на пътни настилки

 

 

 

50.00 лв./кв.м.

 

-за възстановяване на озеленени площи

 

 

 

40.00 лв./кв.м.

Разрешения за сватбени и други ритуали

 

 

 

10,00лв.

Комплект док. за категоризация

Нар. № 6 на ОбС

 

Док. за пл. такса

10,00лв.

Съгласуване на маршрутно разписание - ново

Нар. № 2 на ОбС

14 дни

Заявл.– свобод. текст; Проект на маршрутно разписание; Схема на маршрута; Предполагаем пътникопоток.

70,00 лв.

Ползване на места разрешени за паркиране и таксиметрови стоянки в централната част на града:

Нар. №6 на ОбС

 

 

 

 

на час

 

На д.я

Док. за пл. такса

0,50 лв.

 

на м-ц

 

7 д.а

Док. за пл. такса

10,00лв.

Забележка: Паркингът до сградата на община Омуртаг, да бъде безплатен и да е поставена табела За ползване от общинска и държавна администрация, общински съветници.

Издаване на талони /или стикери/ на автомобилите, които зареждат търговски обекти

Наредби №4 и №6 на ОбС - Омуртаг

14 дни

Док. за пл. такса

30,00 лв. год. такса

Такса за съгласуване на инвестиционни проекти:

 

За строежи – ІІІ категория;

 

 

 

50,00 лв.

 

За строежи – ІV категория ;

 

 

 

40,00 лв.

 

За строежи – V категория

 

 

 

30,00 лв.

Издаване на Удост. за извършване на частно ветеринарна медицинска практика

ППЗВМД

14 дни

Док. за пл. такса

50,00 лв.

Издаване на разрешение за амбулантна търговия

Нар. №6 на ОбС

14 дни

Док. за пл. такса

30,00 лв. год. такса

Входна такса при посещение на Историческия музей:

Нар. №6 на ОбС -

 

Док. за пл. такса

 

 

за възрастни

 

 

 

0.50 лв. на човек

 

за студeнти и пенсионери

 

 

 

0.30 лв. на човек

 

за ученици

 

 

 

0.10 лв. на човек

 

за деца до 7 години,инвалиди и войници

 

 

 

безплатно

 

Такса за изнасяне на беседа

 

14 дни

Заявл.- Док. за пл. такса

3.00 лв.

Общински радио възел: Обяви и съобщения

 

 

Док. за пл. такса

 

 

- съобщения и реклами на фирми и организации свързани с търговска и производствена дейност,без авторска намеса или редакторска обработка-продажби,търгове,конкурси,откриване на автобусни линии и др.

 

еднократно излъчване до 30 секунди

 

 

 

3.00лв.

 

до 1 минута

 

 

 

6.00 лв.

 

- съобщения и обяви на граждани до 30 секунди

2.00 лв.

 

музикални поздрави

 

 

 

2.00 лв. на песен

 

изявления на политически партии и организации, декларации

6.00 лв. на минута

 

предизборни изяви на политически партии и коалиции

10.00лв.на зап. мин.

 

изработка на радио клип

 

 

 

20.00 лв. на 30 сек.

 

излъчване на готов радио клип

 

 

 

3.00 лв. на 1излъчв.

 

при заплатени 5 излъчвания. Клиентът получава 3 безпл. усл.,предл. от РВ

 

- Домашен абонамент “Радиоточка”  Може на две вноски - до 31.05 -първа вноска до 30.11.-втора вноска

6.00 лв. за година

 

-  Служебен абонамент за фирми,предприятия

12.00 лв. за година

Регистрация на куче Забележка: В сила от 01.01.2007 год.

ЗМДТ

7 дни

Декл.

10.00 лв.

Услуги извършвани в УВЗ:

ЗНП

 

Заявл.до директора на съотв. училище Док. за пл. такса

Дубликат на диплома за средно образование

15.00лв.

Дубликат на свидетелство за основно образование

10.00лв.

Дубликат на Удост. за завършен начален етап на основно образование

5.00лв.

Дубликат за Удост. за завършен клас

 

 

 

5.00лв.

Работа с  Багер-ХИДРОМЕК НМК–102В/нова усл./

40,40 лв. на час

Работа с Трактор /нова усл./

 

 

 

30,00 лв. на час

Издаване на комплект стикери за извършване на таксиметров превоз по чл. 21, ал. 1 т.15 от Нар. № 34 за таксиметров превоз на пътници

Нар. № 34 за таксиметров превоз на пътници

 

Док. за пл. такса

20.00 лв.

 1. 25.

Издаване на Удост. за данък наследство

ЗМДТ,

веднага

1. Декл. по обр., 2. Копие от Удост. за наследници 3. Копие от разписки от централен депозитар за притежавани от починалия ДЦК;  4. Копие от Удост. от съответните банки за суми по сметки на починалото лице.

 1. 26.

Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка *Заверката на обстоятелствени проверки на Земеделски земи се извършва в Областна дирекция «Земеделие»

 

веднага

Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка

2.00лв.

 1. 27.

Издаване на Удост. за платен данък върху превозните средства * Удост.то се издава единств.за освобод. от данък превозни средства

ЗМДТ

веднага

1. Молба по обр.
2. Док. за пл. такса

-

 1. 28.

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общинат,

чл. 14 от ЗМДТ

веднага

1. Декл. по чл. 14 от ЗМДТ попълнена собственоръчно и
• Заверена от Община Омуртаг /дирекция „УТСК”/ 2. Копие от Нотариален акт 3. Удост. за наследници – при придобиване на имот по наследство

 1. 29.

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху не жилищните имоти, придобити от фирми и предприятия

 

веднага

1. Копие от Нот. акт

 1. 30.

Приемане и обработване на декл. за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал.2 от ЗМДТ

чл. 14 от ЗМДТ

веднага

1. Декл. по чл. 14 от ЗМДТ попълн. собственоръчно: а / Ако е необх. да бъде напр. промяна по декларир. обстоятелства за имота – е необх. декл. да бъде заверена от Общ. Омуртаг /дирекция „УТСК”/ 2. Копие от реш. на ТЕЛК

 1. 31.

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от змдт

32 от ЗМДТ

веднага

Декл. по обр.; Копие от Удост. за наследници; Копие от разписки от централен депозитар за притежавани от починалия ДЦК; Копие от Удост. от съответните банки за суми по сметки на починалото лице

 1. 32.

Приемане и обработване на деклар. за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от змдт

49, ал. 3 от ЗМДТ

веднага

1. Удост. за застрахователна стойност – за МПС
2. Копие от Удост.то за данъчна оценка – за недвижим имот

 1. 33.

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозните средства, съгласно чл. 54 от змдт

чл. 54 от ЗМДТ

веднага

1. Декл. по обр., 2. Договор за покупка /фактура/. При внос – копие от превода на Договора за покупка, 3. Док. за 3% за данък придобиване. Не се изисква в случаите на директен внос на името на лицето или на първа регистрация на територията на България, 4. Копие от Док. за платен годишен данък на ПС от продавача /ако има платен такъв/ 5. Талон за регистрация на ПС – за справка, 6. Удост. за наследници за справка /при придобиване на МПС по наследство/,

 1. 34.

Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса сметосъбиране и сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци *Приемането става до 31 Декември на предходната годинаНе се освобождават имоти, който са основно жилище на някой от собствениците

ЗМДТ, Нар. № 6 на ОбС-Омуртаг

веднага

Декл. по обр.

-

 1. 35.

Приемане на декларации за определяне на такса смет според количеството на битовите отпадъци

ЗМДТ, Нар. № 6 на ОбС-Омуртаг

веднага

Декл. по обр.

-

 1. 36.

Издаване на Удост. за платен данък наследство

чл. 32 от ЗМДТ

веднага

Декл. по обр.

-

 1. 37.

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции На осн. чл. 129, ал. 1 от допк * При разглеждане на Заявлението първо се погасяват останалите непогасени данъчни задължения и ако остане някаква сума се възстановява на лицето. Задължително е да бъде записана банковата сметка по която да бъде извършен превода.

ЗМДТ, чл. 129, ал. 1 от ДОПК

7 дни

1. Искане по обр.

2. Оригинал на Док. за недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции

-

 

Заявление за издаване на позволително за събиране на билки /генетичен материал/

Заявление за отсичане на дървета

Вътрешна Наредба за информационните системи в община Омуртаг

Вътрешни правила за олганизацията на адмнистративното обслужване в община Омуртаг