УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади на животновъди притежаващи животновъдни обекти или ползващи, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2015/2016 година в Община Омуртаг

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади на животновъди притежаващи животновъдни обекти или ползващи, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2014/2015 година в Община Омуртаг

 


 

Уведомление за инвестиционно намерение за отглеждане на пилета бройлери в село Рътлина, община Омуртаг

Проект "Подобряване и развитие на инфрастуктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Омуртаг, обл.Търговище с Референтен номер BG161PO005/08/1.30/01/01 по приоритетна ос 1 от ОП "Околна среда 2007-2013"

Заповед 393/11.08.2009 г на Кмета на Община Омуртаг

Данни от сключените доброволни споразумения и служебни разпределения на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2012-2013 година:

2504-3 Голямо Тсарквище
2504-4 Горно Новково
2504-5 Горско село
2504-6 Долно Новково
2504-7 Змеино
2504-8 Звездитса
2504-9 Камбурово
2504-10 Кестеняво
2504-11 Пластина
2504-12 Ратлина
2504-13 Тсаревтси
2504-13-ллиино
2504-14 Т серовище
2504-15 - Беломортси
2504-16 - Горна Хубавка
2504-17-Долна Хубава
2504-18 - Козма Презвитер
2504-19-Обител
2504-20 - Чернокаптси

2504-1 с.Величка

2504-2 с.Веселец

2504-3 с.Голямо Църквище

2504-4 с.Горно Новково

2504-5 с.Горско село

2504-6 с.Долно Новково

2504-7 с.Змейно

2504-8 с.Звездица

2504-9 с.Камбурово

2504-10 с.Кестеняво

2504-11 с.Плъстина

2504-12 с.Рътлина

2504-13 с.Царевци

2504-13 с.Илийно

2504-14 с.Церовище

2504-15 с.Беломорци

2504-16 с.Горна Хубавка

2504-17 с.Долна Хубавка

2504-18 с.Козма Презвитер

2504-19 с.Обител

2504-20 с.Чернокапци

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение от Ефраим Халилов

дата на публикуване 27.04.2016 г.

 

 

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  "Изграждане на птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки разположени в имоти с №037024, №037026, №037028, №037030 в землището на село Козма  Презвитер с ЕКАТТЕ 37811,общ. Омуртаг, обл. Търговище"

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „Изграждане на птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки разположена в имоти с № 037024, № 037026, № 037028, № 037030 в землището на с. Козма Презвитер с ЕКАТТЕ 37811, общ. Омуртаг, обл. Търговище”

ОЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ ПО ЧЛ. 99А, АЛ.1 ЗООС

Арр 1 . Нотариален Акт

Арр 2. Скици

Арр 3. Договор

дата на публикуване: 05.05.2016 г.

Инвестиционно предложение от "Братя Къневи ДС" за :Изграждане на Птицеферма за отглеждане на 30720 броя кокошки носачки в поземлен имот с идентификатор 53535.501.3258.

дата на публикуване 16.05.2016 г

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

с възложител  "Братя Къневи ДС"

дата на пбликуване: 03.06.2016 г.


 

Инвестиционно предложение : ОБЕКТ: Рехабилитация на  водопроводна мрежа  на с. Камбурово, Община Омуртаг

Водопроводна мрежа с. Камбурово

уведомит. за водос. Камбурово1

УИН за водоп.с. Камбурово М 3

дата на публикуване: 20.07.2016 г.

 

Инвестиционно предложение от "ЕНТЕР ГРУП" ООД

Изграждане на нова „Птицеферма за угояване на пилета с капацитет 24 000 броя птици" в ПИ №39596.276.17 – стопански двор в землището на с.Красноселци, общ.Омуртаг, обл. Търговище.

Уведомление до кмета Омуртаг

Скица  (1)

Скица  (2)

Скица geogr koord

дата на публикуване 26.07.2016 г

 

Инвестиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД:

Изграждане на „Базова станция № 4951", находяща се в УПИ VІІобщ., кв.17 по плана на с. Панайот Хитово с ЕКАТТЕ 55327, община Омуртаг, област Търговище

 

Dokumenti_B.S. 4951_Telenor Balg

Uved_IP -B.S. 4951- s. Panaiot Hitovo

 

Преценяване необходимостта  от ОВОС ОТ "ЕНТЕР ГРУП" ООД  :

Обект:Изграждане на нова  птицеферма за угояване на пилета с капацитет 24000 броя птици " в ПИ I, №39596.276.17в землището на с. Красноселци, общ.Омуртаг, с площ 2623 кв.м и НТП:"Ниско застрояване /до 10 м/".

 

Уведомление до кмет гр.Омуртаг

Приложение 2

дата на публикуване 18.08.2016 г

 

 

Инвестиционно предложение от  Хасан Ешрефов Хасанов:

 

Изграждане на „Изграждане на нова "Птицеферма за кокошки -носачки с капацитет 35000 броя птици" в УПИ II, КВ.8, с.Веселец, общ.Омуртаг, обл.Търговище.

 

Уведомление за инвестиционно намерение .PDF

Уведомление за инвестиционно намерение .DOCX

Приложение 1 . Уведомление с.Веселец

Приложение 2. Виза за проектиране

дата на публикуване -25.08.2016

 

Инвестиционно предложение от  "РАДИТА"ООД:


Изграждане на „Изграждане на  "Птицеферма за клетъчно отглеждане на 36000 броя  кокошки -носачки " в УПИ I, кв.8, с.Веселец, общ.Омуртаг, обл.Търговище.

Уведомление за инвестиционно предложение .PDF

Уведомление за инвестиционно предложение . DOCX

Приложение 1. Уведомление с.Веселец

Приложение 2. Виза за проектиране

дата на публикуване 29.08.2016г.

 

Инвестиционно предложение от Хасан Ешрефов Хасанов :

Изграждане наИзграждане на нова "Птицеферма за кокошки -носачки с капацитет 35000 броя птици" в УПИ II, КВ.8, с.Веселец, общ.Омуртаг, обл.Търговище.

-Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за преценяване необходимостта от ОВОС.

 

Обява

Приложение 2 .(.pdf)

Приложение 2 . (.docx)

дата на публикуване 15.09.2016 г.

 

Инвестиционно предложение от РАДИТА ООД

Изграждане на нова "Птицеферма за клетъчно отглеждане на 36 000 броя кокошки -носачки" в УПИ I, КВ.8, с.Веселец, общ.Омуртаг, обл.Търговище.

-Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за преценяване необходимостта от ОВОС.

дата на публикуване 19.09.2016 г.

 

Инвестиционно предложение от Община Омуртаг

" РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - ОБЩИНА ОМУРТАГ "

УИН за рехабилитации общински пътища

1-7

2-7

3-7

4-7

5-7

6-7

дата на публикуване 28.09.2016 г

Инвестиционно предложение от Община Омуртаг

" РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА В  ГР. ОМУРТАГ "

УИН за Цар Осв.

ситуация Цар Освободител

 

дата на публикуване 28.09.2016 г


инвестиционно предложение от Община Омуртаг :

ОБЕКТ : РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ВТОРИ ЕТАП, КЛЕТКА 2, гр. ОМУРТАГ"
Обява - РД КЛЕТКА2

Уведомление за  инв. предложение  Обект
Регионално депо за неопасни отпадъци втори етап клетка 2, гр. Омуртаг

 

17.10.2016 г

 

 

Съобщение"от МОСВ, Басейнова дирекция "Дунавски район

 

Във връзка с постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води.
М. Палазов

Съобщение по чл. 62а,х ал.1 от ЗВ
дата на публикуване -19.10.2016
"ОБЕКТ "ПЪРВИ ЕТАП ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗОНИРАНЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ОМУРТАГ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НВ"НИСКА ЗОНА" И НВ"СРЕДНА ЗОНА"
Уведомление за и.н.ПЪРВИ ЕТАП ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗОНИРАНЕТО
27.10.2016 г

ситуация
уведомит. села и Омуртаг за инв.нам.
УИН за рехабилитации общински пътища
01.11.2016 г.

инвестиционно предложение от "Теленор България" ЕАД  :
"ОБЕКТ "БАЗОВА СТАНЦИЯ №4551"
11.11.2016 г
Инвестиционно предложение от Община Омуртаг
"РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК"
в землището на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг, имот №53535.235.406 !
ОБЯВА
УИН гробищен парк
25.01.2017 г.

Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Отглеждане на 34 000 броя  бройлери" с Възложител „ВАЛМАР"ООД гр. Търговище

УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НАНЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Scan 8.2.2017 г. 9-34-20 8.2.2017 г. 9-36-58.BMP

Scan 8.2.2017 г. 9-34-20 8.2.2017 г. 9-36-08.BMP

Scan 8.2.2017 г. 9-34-20 8.2.2017 г. 9-35-17.BMP

Scan 8.2.2017 г. 9-34-20 8.2.2017 г. 9-34-20.BMP

09.02.2017 г.
Приложение №2 към чл.5,ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Магазини за хранителни и промишлени стоки и хлебопекарна" Местонахождение: УПИ ХХІ-179, кв.29, с. Козма Презвитер, Община Омуртаг
326_1 – уведомление -Пр.Козма
обява-козма лейля-
персп.Козма
презвитер козма 1
презвитер козма 2
ХЛЕБОПЕКАРНА- Презвитер Козма-2016г.
дата на публикуване: 15.02.2017 г.
"РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК"в землището на гр. Омуртаг,
общ. Омуртаг, имот № 53535.235.406
дата на публикуване: 13.03.2017 г.
Инвестиционно намерение
"Изграждане на птициферма за отглеждане на птици - кокошки носачки в ПИ 037007 и 037008,  землище на с. Козма Презвитер, общ. Омуртаг, обл. Търговище."
дата на публикуване: 07.06.2017 г.
"РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК"в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, имот № 53535.235.405
Обява
УИН гробищен парк
дата на публикуване: 21-06-2017 г.
Обява
УИН - ИСКЪР 17
дата на публикуване 21-06-2017 г.
РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК
в землището на гр. Омуртаг, общ. Омуртаг, имот № 53535.235.405.
ОБЯВА ГРОБИЩЕН ПАРК
Искане Община Омуртаг(Прил.2 към чл.6 за ОВОС
дата на публикуване: 04-07-2017 г.


Инвестиционно предложение от СД "КВИНС - АРГО И СИЕ":
"Увеличаване капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици - кокошки носачки, за която е издадено комплексно разрешително
№ 443-Н1/2017 г., чрез изграждане на птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки в ПИ 037007 и 037008, землище на с. Козма Презвитер,
общ. Омуртаг, обл. Търговище".
дата на публикуване: 10.10.2017 г
за яз. Царевци
дата на публикуване 13.10.2017

"Изграждане и оборудване на цех за преработка и съхранение на биологични пчелни продукти"в поземлен имот с пл. №64, в кв. 30 с площ 31200 кв м.

по плана на село Камбурово.

дата на публикуване: 5.12.2017 г.

 

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

"Инвестиционен проект за кланичен пункткъм съществуваща кравеферма в имот с идентификатор 53535.359.12 ", който ще се реализира в гр. Омуртаг.

16.03.2018 г.

 

Уведомление за инвестиционно предложение

обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №2 "УСМИВКА" В УПИ XV ,КВ.34, ул."ПАЛАТИЦА"№7,с.КАМБУРОВО,общ.ОМУРТАГ, обл.ТЪРГОВИЩЕ

04.04.2018 г

 

 

 

 

 

Обява до заинтересованите страни  от

Доклад за ОВОС  за Инвестиционно предложение :  "Разширение на Гробищен парк" в части от поземлени имоти с идентификатори 53535.235.405 с площ 43302 кв.м.  и НТП : "Пасище" и 53535.235.406 с площ 23594кв.м. и НТП: "Пасище" по КК на гр. Омуртаг.

14.05.2018 г.

 

 

"Информация зяа преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  за ИП ЗА  "Инвестиционен проект за кланичен пункт към съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 53535.359.12 в гр.Омуртаг", С ПЛОЩ 3 873 кв.м, с ТПТ: "Земеделска", с НТП: "За стопански двор"

18.05.2018 г.

Искане и допълнена Информация по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС  за ИП за

Инвестиционен проект за " Изграждане на инсталация за производство ноа овоцелни табла и други асортименти " в УПИ II, кв.I по

регулационния план на с. Долно Новково, община Омуртаг.

 

ИСКАНЕ Д.Н


8.05.2018 г.

Изграждане на птицеферма за кокошки-носачки с капацитет 38 016 броя места за птици  в ПИ №037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5 522 кв.м. и Обновяване и реконструкция на 4 броя силози в поземлен имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер с площ на имота 24 624 кв.м.

Възложител СД „КВИНС - АРГО И С-ИЕ", ЕИК 125 502 862 :

26.06.2018

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Хасан Ешрефов Хасанов

Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка да 5т./ден в.Станец, общ.Омуртаг, обл.Търговище

13.04.2019 г.

 


Уведомление за инвестиционно предложение-
обект: "ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА Спортна площадка на открито в УПИ I, кв. 132, гр. Омуртаг"
29.06.2018

 

25.04.2019
30.04.2019
03.07.2019 г.

30.04.2020 г.

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ - 2020/2021 г.

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ

на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за  осигурен обществен достъп до Искането и Информация по Приложение №2  на инвестиционно предложение за „Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка на  пет тона дневно в с. Станец, община Омуртаг", в УПИ I и УПИ VII, В КВ. 11,  в с. Станец, община Омуртаг. Възложител: ЗП Хасан Ешрефов Хасанов, гр. Омуртаг.

25.06.2020 г


23.10.2020 г

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ „ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ „ ООД – ТЪРГОВИЩЕ

ОТНОСНО

 

„ДОБИВ И ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР.ОМУРТАГ , ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ- КАПТИРАН ЕСТЕСТВЕН ИЗВОР - /КЕИ / КИПИЛОВО 2

01.12.2020 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "Водоснабдяване и канализация " ООД - гр.Търговище

10.12.2020 г.

 

Уведомление Дренаж Врани кон

15.04.2021 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

" Изграждане на къща за гости с ресторант и лятна градина в ПИ 03647.19.267,

в землището на с. Беломорци(местност До село, общ. Омуртаг)"

с възложител Ахмед Ахмед, с. Беломорци.

Уведомление

Документи

23.08.2021

„Изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци от

пластмаси, каучук и пластмасови опаковки" в поземлен имот № 1741

по застроителния и регулационен план на гр. Омуртаг,

съгласно КАИС - Портал за електронни услуги

- поземлен имот с идентификатор 53535.2.1739 по КК на гр. Омуртаг

с възложител "МЕГАПОРТ" ЕООД, ООД, гр. Варна.

13.12.2021 г.

Уведомление за инвестициционно намерение: „Изграждане на

фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 МW, в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19,

с обща площ: 879490 кв.м., в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, местност Пандъклък, с ТПТ: Земеделска,  НТП: "Нива",

с възложител "Омуртаг солар" ЕООД, гр. Пловдив.

07.06.2022 г.

 


Уведомление за инвестициционно намерение:

„Изграждане на

фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност4400 kW, в  ПИ 53535.239.51, по  КК на гр. Омуртаг" с възложител "Б 101" ООД, гр. Варна.

15.07.2022

О Б Щ И Н А  О М У Р Т А Г

О Б Я В Л Е Н И Е

гр. Омуртаг, 15.07.2022 год.

Община Омуртаг ОБЯВЯВА, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ със Заповед № 262 / 13.07.2022 год. на Кмета на Община Омуртаг, във връзка със Заявление вх.№ 53-00-57 / 28.03.2022 г. от „Кента” АД е разрешено изработване на изменение на ПУП – План за регулация в обхват УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ в кв. 84 – гр. Омуртаг, общ. Омуртаг.

С изменението на плана за регулация в кв. 84 от УПИ ІІІ с отреждане „за комплексно жилищно строителство” да се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ІІІ с отреждане „за комплексно жилищно строителство” и УПИ ХІ с отреждане „за озеленяване”. С изменението на плана за регулация вътрешните регулационни линии между УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ да се поставят по кадастралните граници на поземлен имот с ид. 53535.501.1366.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

 

Уведомление за Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана

мощност 88 MW"

12.08.2022 г.

Уведомление за Инвестиционно предложение

"БИММ - Агро " ЕООД

Уведомление РИОСВ - гр.Шумен

21.09.2022 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор

"КВИНС-АРГО" ЕООД, гр. Лозница, площадка с. Козма Презвитер, ЕИК: 205447847,

за експлоатация на следната инсталация:„Инсталация за интензивно отглеждане на птици –кокошки носачки"

 

документация


05.12.2022 г.

Решение на Директора на РИОСВ ШУМЕН  №ШУ-35-ЕО/2022г. за преценяване на необходимостта

от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на община Омуртаг 2021-2028г.

07.12.2022 г.

 

Открит обществен достъп до проект на комплексно разрешително с оператор

"КВИНС-АРГО" ЕООД, гр. Лозница, площадка с. Козма Презвитер, ЕИК: 205447847,

за експлоатация на следната инсталация:„Инсталация за интензивно отглеждане на птици –кокошки носачки"

 

обявление КВИНС АРГО ЕООД02022023

 

KVINS_AGRO_KR_VS

07.02.2023 г.

 

Уведомление за инвестиционно намерение

„Разширение на съществуваща птицеферма чрез застрояване на две сгради на покрива на

които ще се монтира фотоволтаична централа с мощност до 200 kw, находящи се

в ПИ с идентификатор 53535.501.3297 и увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма

за отглеждане от 30720 броя кокошки носачки на 39990

в ПИ с идентификатор 53535.501.3297, кв. 1, гр.Омуртаг с възложител ,,ФЗ ЯЙЦА И ПТИЦИ" ЕООД , ,,Родопи" №11, ап. 17 гр. Търговище.

ОБЯВА

 

УИН - 230

29-05-2023 г.

Искане за преценяване  на  необходимостта от извършване на ОВОС ЗА ИП: „Разширение на съществуваща птицеферма чрез застрояване на две сгради на покрива на които ще се монтира фотоволтаична централа с мощност до 200 kw, находящи се в ПИ с идентификатор 53535.501.3297 и увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане от 30720 броя кокошки носачки на 39990 в ПИ с идентификатор 53535.501.3297, кв. 1, гр.Омуртаг с възложител ,,ФЗ ЯЙЦА И ПТИЦИ" ЕООД , ,,Родопи" №11, ап. 17 гр. Търговище.

19.06.2023

 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

О Б Я В А

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.10, т. 1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп. )

Община Омуртаг Ул. Ал. Стамболийски, 2А

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има предоставено от РИОСВ - Шумен ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( ОВОС ) за ИП : „Извършване на дейности със строителни отпадъци-рециклиране и оползотворяване на отпадъци, чрез влагане в обратни насипи на строителни площадки на дружеството на територията на област Шумен и област Търговище“ , с възложител „КИЙТСТОН БГ“ ООД  гр. Шумен.

Писмени становища и мнения се приемат в административната сграда на Община Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски, 2а , e-mail: obshtina _omurtag@abv.bg 0605 62345

 

искане ОВОС 6

21.03.2024 г.

 

ПУП - От Министерство на околната среда и водите -

Регионална инспекция Шумен

21.03.2024 г.