Заповед № 40 от 21.01.2016 г.Утвърждавам формули за разпределение на средствата на общинските общообразователни училища

Заповед № 74/25.01.2011 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-09-657/25.09.2000 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с Указание на МЗ № 91-00-61/02.10.2009 год. и на основание Протокол № 1 от 24.01.2011 год. на Регионалното бюро за борба с грипа и ОРЗ - обявена грипна епидемия в област Търговище

Заповед № 66/20.01.2011г. На основание чл.44, ал2 от ЗМСМА, във връзка с Предписание с Вх.№ 91-00-040/19,01,2011г. на РИОКОЗ - Търговище

Заповед № 56(18.01.2011 г. Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в Общинска администрация Омуртаг

Заповед № 298 04/06/2010 г. на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Писмо Вх.№91-00-439/01.06.2010г от Съвет за електронни медии и Решение 6 253 от 21.05.2010г. на СЕМ за отказ за регистрация на радиодейност Омуртаг.

Заповед № 250 на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и с цел предотвратяване на нещастни случаи във водните обекти на територията на община Омуртаг през летния сезон.

Заповед № 252 на основание чл. 44, ал. 2 и чл. 46, т. 5 от ЗМСМА, чл. 77, ал. 6 и ал. 7 от Закона за горите, чл. 124, 125 и126 от ППЗГ, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия.

 

Заповед № 121 от 03.04.2018 г.

 

Устройствен правилник на общинска администрация - Омуртаг

16.10.2023 г.