Кметове на кметства и кметски наместници

Списък на кметове на кметства и кметски наместници в Община Омуртаг

за мандат 2015-2019 година

Населено място Име, презиме, фамилия GSM
1 с. Беломорци Христо Ангелов Илиев 0889651800
2 с. Българаново Мустафа Ахмедов Мехмедов 0882884268
3 с. Великденче Сезгин Ахмедов Хасанов 0895386809
4 с. Величка Шуаиб Мехмедов Исуфов 0899641441
5 с. Веренци Неджатин Мехмедов Мустафов 0899547414
6 с. Веселец Фатме Шабанова Мехмедов 0892916781
7 с. Висок Ахмед Мустафов Мехмедов 0887672300
8 с. Врани кон Октай Елманов Хакъев 0898383460
9 с. Голямо Църквище Фахри Мехмедов Ереджебов 0895132102
10 с. Горна Хубавка Ерджан Шефкетов Ахмедов 0887697800, 0887644004
11 с. Горно Козарево Севгин Ферадов Мустафов 0884031003,0898971389
12 с. Горно Новково Мехмед Мусов Мехмедов 0882884276
13 с. Горско село Бехчет Мустафов Мехмедов 0882884277
14 с. Долна Хубавка Исмаил Мехмедов Исмаилов 0889663500
15 с. Долно Козарево Еркан Акифов Яхов 0882884278
16 с. Долно Новково Касим Мусов Мусов 0882884280
17 с. Звездица Хасан Исуфов Хюсеинов 0889672800
18 с. Зелена Морава Хасан Салимов Мустафов 0889684800
19 с. Змейно Айше Мехмедова Ахмедова 0882884282
20 с. Илийно Вилдан Ахмедова Хюсменова 0886010801
21 с. Камбурово Юбейдет Исмаилов Исмаилов 0886444013
22 с. Кестеново Фикрет Мустафов Расимов 0882884284
23 с. Козма Презвитер Ерджан Вели Ахмед 0887793484
24 с. Красноселци Аднян Исмедов Мустафов 0877202735
25 с. Могилец Хюсеин Ешреф Хасан 0882884286
26 с. Обител Исмет Ниязиев Ереджебов 0887937676
27 с. Панайот Хитово Гюрсел Хамзов Хамидов 0882884287
28 с. Паничино Христо Петров Божилов 0882884259
29 с. Петрино Нефизе Мехмед Ереджебов 0893811922
30 с. Плъстина Сабри Мусов Рохлев 0887532678
31 с. Птичево Исмаил Мехмедов Исмаилов 0896136404
32 с. Пъдарино Ридван Азизов Сюлейманов 0882655138
33 с. Първан Исмаил Мустафов Алиев 0884156354
34 с. Рътлина Мустафа Хикметов Мустафов 0882884253  0895702530
35 с. Станец Джемал Мустафов Хюсеинов 0898223993
36 с. Тъпчилещево Александър Данаилов Александров 0882212940
37 с. Угледно Муса Хасанов Мусов 0882884261
38 с. Царевци Фикри Исмаилов Хюсеинов 0882884264
39 с. Церовище Ружди Исмаилов Хасанов 0877444487,0899375717
40 с. Чернокапци Метин Шерифов Аптулов 0882884262

 

 

 

СПИСЪК НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА ОМУРТАГ МАНДАТ 2019-2023г.