Бюджет на общината

 

Касов отчет за м. май - Бюджет

Касов отчет за м. май - СЕС-КСФ

Касов отчет за м. май - СЕС-РА

Касов отчет за м. май - Чужди средства

Справка за просрочени вземания и задължения


 

ГФО 2017


касов_отчет-04-2018

тримесечен отчет - първо тримесечие

цялата документация архив .rar

 

 

 

 

Решение за приемане на Бюджет 2018 и приложения

месечен отчет Бюджет - м.01.2018

месечен отчет код 33 - м.01.2018

месечен отчет СЕС-КСФ - м.01.2018

Бюджет на Община Омуртаг за   2018

 

 

Бюджет на Община Омуртаг 2017

Касов отчет м. януари

 

Баланс и касов отчет на Община Омуртаг към 31.12.2015г.

 

Баланс и касов отчет на община Омуртаг за 2014 г.

 


 

Становище за заверка на годишен финансов отчет на Община Омуртаг за 2013 г.


 

Баланс и касов отчет на община Омуртаг за 2012 г.

 


 

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ С ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ на rодишния финансов отчет за 2011 r.на община Омуртаr

Баланс на Община Омуртаг към 31 декември 2011 г.

 


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОМУРТАГ ЗА 2012 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2011 КЪМ 31.12.2011 Г.

БАЛАНС на
Актив
Раз дешо, ГPVПit, статии
А . Н Е ФIНIАН СОВИ AK'ПIНII
1. д'ыоrотрай1111 матер11а Л 1111 "KTIIBII
1. Сгр ад11 ~
2 Ko\IПIOTJ!II . т раТ< с о юрт оно с ре дс тва. оборудва11с
3 ( IOПЗIICIOI 11111\CIIT ap 11 JIJI )'I'II ДМА
4 Д М А в пrюцес на пр11дО611ВШIС
Общо зн гру11а 1 :
11 . lle"aтeJIИ:t Л flll д ъло ·uтраii111о акпоо11
111 . Кр"ткотряйоно м атср11а л оно активоt
3
б
00 11
00 12
00 13
00 1~
0010
0020
1. I\11UICJ!II illlll, IIJ 0.!\)'KlLI IЯ , CTOKII , IIC ШUЪJ!IUC!-10 П110 11 'J IJOДCTIIO 0()3 1
2 } ( jJVПI t<paПOTJ!ЗЙ IIII MilTCJJIIЗII!-111 ЗIШ IBII ()()32
Uбщо ·1а I'P)' IIR 111 : 0030
1\'. I'IOXOД II la бЪдСЩ II IIC JI IIO,Щ 00~0
О б що з а ра здел "А" :
1>. <1>111-IMICOBII AKПIRII
1. _\H.I06C, :IIЩIIII II .~JI )'I'II I~CIIIIII IOIIIЖ~
1 . J( Я JI0 13C 11 at<HII 11
2. ДъpжaB IIII/Oбi!I II IICKII IICII!-1 11 KIIIIЖa
3. 0611 111 3 ШIII 11 .. Lp yП I Helillll 1\llllif\a
()бшо ] :1 I' PYIIH 1 :
11. В 1ем;11111Я от 1аt~н•
1. Дъ.П I ОСрОЧ!-111 ВJCMUII IIЯ 110 'JЗС ,\111
2. Кра r косро•11 111 RЗCM:tllll> l по "JUC\111
Общо ·1а r·py11a 11 :
111 . Д ll )' l'll BlCM:IIIIIЯ
1. ll yбд iiЧIIII д bpЖЗBII IIfO OI.ll iiHCKII B'!C\IШIII>I
2. IЗ "JC MЗI III Я от I(JII ICIITII
3. Предоставеон1 аванс 11
4 . ll O.LIOТ'ICT II 11 IIIIЦU
5. 13JC\1at-IIIЯ ПО JЗC MII \IСЖД)' бiOдЖCТIIII 1lpC!lf 1p11Я T IIЯ
6. Дру ПI ВJCMЗII I-IЯ
Общо з а •· ру 11а 111 :
1\' . llapll'"'" rре д пва
0100
005 1
0052
0053
005 0
006 1
0062
0060
00 71
0072
0073
0074
0075
0076
0070
1 П ap ll 'll lll средства н бро~ 0081
bl' ЛСТАТ L-___ n_н_o_H_7.'> _1! _17_-_H_> __ ....J /\ОД 110 Е I>К 75tt2 П ри ложсtt ие "'')'' т 1 1
C·Шail '------------.....1 о·елефuо111 : (,(15(12311 11.._ __ __,
ОЬЩ/111 . \ 1)\1~ 1'·1.\1 КЪМ J l ДCJi.'Ci\IBjJ/1 2011 Г.

Бюджет на община Омуртаг за 2010 година

Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Омуртаг за времето от 01.01. до 31.12.2010г.

Баланс на Община Омуртаг към 31.12.2010г.

Становище за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на община Омуртаг

 

касов отчет месец 02.2017

касов отчет м.03.2017

касов отчет месец 04.2017

касов отчет първо тримесечие 2017


Месечни отчети за м.05.2017 г

БЮДЖЕТ

СЕС-ДЕС

СЕС-ДМП

СЕС-КСФ

СЕС-РА

ЧУЖДИ СРЕДСТВА

 

Месечни отчети м. юни

Второ тримесечие 2017-Тримесечни Отчети

 

Годишен финансов отчет и Одитно становище

ГФО 2016 г.

 

ПОКАНА

За публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Омуртаг за 2018 г.

 

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2018г


Месечен отчет към 30.09.2018г. - Бюджет

Месечен отчет към 30.09.2018г. - СЕС-КСФ

Месечен отчет към 30.09.2018г. - СЕС-РА

Месечен отчет към 30.09.2018г. - Чужди средства

Справка за просрочените вземания и задължения към 30.09.2018г.

 

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.07.2018г.

 

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.-Бюджет

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.-СЕС-КСФ

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.-СЕС-РА

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.-Справка за просрочените вземания и задължения

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.-Чужди средства

 

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС към 31.10.2018 г.

Касови отчети м.ноември 2018г.

 

Бюджет 2019

 

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Омуртаг за 2019г.

 

Проекта на бюджет на Община Омуртаг за 2019г.

 

Капиталови разходи на Община Омуртаг за 2019г.

 

09-01-2019 г.

Начален план на бюджета за 2019г

., приет с Решение 445 от 31.01.2019г. на Общински съвет, гр. Омуртаг

08-02-2018

 

Касови отчети за м.01.2019

 

Касови отчети за м.02.2019г

 

12.03.2019г.

Касови отчети за м.03.2019г

11.04.2019 г.

Отчети за първо тримесечие-31.03.2019

07.05.2019 г.

 

Отчети за касово изпълнение- 04.2019

13.05.2019 г.

 

Касови отчети м. Май- 2019 г.

17.06.2019 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета и сборна оборотна ведомост към 31.12. 2018г

27.06.2019 г.

 

Месечни отчети за касово изпълнение - 06.2019

 

касови отчети към второ тримесечие - 30.06.2019

 

КАСОВИ ОТЧЕТИ - 07.2019

19.08.2019 г.

 

ГФО 2018-със заверка от СП

04.09.2019 г.

 

КАСОВИ ОТЧЕТИ - 08.2019

13.09.2019 г.

 

касови отчети - 09.2019

21.10.2019 г

 

касови отчети към трето тримесечие - 30.09.2019

06.11.2019 г.

 

КАСОВИ ОТЧЕТИ - 10.2019

 

КАСОВИ ОТЧЕТИ - 30.11.2019

18.12.2019

 

КАСОВИ ОТЧЕТИ 12.2019

17.01.2020

 

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 01.2020

12.02.2020

КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ-31.12.2019

14.02.2020


БЮДЖЕТ 2020

17.02.2020

02.2020

17.02.2020

 

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020Г

21.04.2020 г.


ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 31.03.2020

30.04.2020 г.

 

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА 05.2020


18.06.2020

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ - 30.06.2020

07.08.2020 г.

 


месечен отчет за 07.2020 - БЮДЖЕТ

месечен отчет за  07.2020 - КОВИД 19

месечен отчет за 07.2020 - ПРОСРОЧИЯ

месечен отчет за 07.2020 - СЕС-ДЕС

месечен отчет за 07.2020 - СЕС-КСФ

месечен отчет за 07.2020 - СЕС-РА

месечен отчет за 07.2020 - ЧУЖДИ СРЕДСТВА

12.08.2020

 

 

ГФО 2019 без становище от Сметна палата

18.08.2020 г.

 

КАСОВИ ОТЧЕТИI-08.2020

18.09.2020 г.

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 09.2020

16.10.2020 г

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ-30.09.2020

27.10.2020 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ 31.10.2020

16.11.2020 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ 30.11.2020

15.12.2020 г.

 

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 12.2020

13.01.2021 г

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 01.2021Г

15.02.2021 г.


ГФО 2019 г. след заверка от Сметна палата

25.02.2021 г.

ОТЧЕТИ ЗА 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020Г

1.03.2021 г.

БЮДЖЕТ 2021

08.03.2021 г.

ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН КР 2021г.

08.03.2021 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 02.2021

16.03.2021 г.

 

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 03.2021

14.04.2021

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - 03.2021

04.05.2021

ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.

04.05.2021

 

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ - 04.2021

19.05.2021


МЕСЕЧЕЧЕН ОТЧЕТ - 05.2021 г.

18.06.2021 г.

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ - 06.2021

15.07.2021 г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ КЪМ 2-РО ТРИМЕСЕЧИЕ-30.06.2021

30.07.2021 г.


МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА 07.2021

11.08.2021

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ- 08.2021

17.09.2021

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ -09.2021

15.10.2021

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.09.2021

04.11.2021

КАСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ М.10.2021

17.11.2021 г.

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-11.2021

16.12.2021 г.

ГФО 31.12.2020Г

22.12.2021 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - 12.2021

14.01.2022 г.

КАСОВИ ОТЧЕТИ - 01.2022

16.02.2022 г.

ТРИМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021Г

07.03.2022 г.

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ - 02.2022

18.03.2022 г.


МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-03.2022

19.04.2022 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022Г

БЮДЖЕТ 2022 г.

10.05.2022 г

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-04.2022

23.05.2022 г

 

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ - 05.2022

17.06.2022 г.

 

ГФО 2021г

01.07.2022 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ - 06.2022

20.07.2022 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ  РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2022

15.08.2022 г.

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛ. НА БЮДЖЕТ- 07.2022

18.08.2022 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-08.2022

19.08.2022 г.

 

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-09.2022

20.10.2022 г.

 

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31.10.2022

18.11.2022 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-30.11.2022

16.12.2022 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ- м. 12.2022

20.01.2023г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ -31.01.2023Г

15.02.2023 г.

 

ТРИМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022г

20.02.2023г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ - 28.02.2023

 

14.03.2023 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-31.03.2023

18.04.2023 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ - 30.04.2023


МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ - 31.05.2023

16.06.2023

 

ТРИМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2023

03.08.2023

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ - 31.07.2023

15.08.2023

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-31.08.2023Г.

 

БЮДЖЕТ 2023 г.

 

ГФО 2022

ОПР2022

29.09.2023

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-30.09.2023Г.

18.10.2023 г.

ТРИМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2023Г.

30.10.2023 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-31.10.2023Г

20.11.2023 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ-30.11.2023Г.

20.12.2023

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КР КЪМ 31.12.2023Г.

24.01.2024

ТРИМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2023Г

26.02.2024

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КР КЪМ 31.01.2024Г

26.02.2024

Бюджет 2024 г . на Община Омуртаг

Решение 31 - Приемане на бюджета на Община Омуртаг за 2024 година

Приложения - Бюджет 2024г

28.02.2024 г.

 

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КР КЪМ 29.02.2024Г

13.03.2024 г.

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31.03.2024Г.

17 -04- 2024

ТРИМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ И КР КЪМ 31.03.2024Г.

09-05-2024

МЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30.04.2024Г.

16-05-2024