Информационен форум във връзка с ромската интеграция проведен в гр. Омуртаг

Във връзка с подписания Меморандум за разбирателство между общините Омуртаг, Пазарджик и град Мюнхен и стартиране на информационен обмен с цел сътрудничество за ромска интеграция се проведе информационен форум в град  Омуртаг.

На 28.03.2014 г. в залата на Общински съвет Омуртаг от 10.30 часа с участието на представители на институциите партньори на общинско и областно ниво: ДБТ Омуртаг, РИО Търговище, РЗОК Търговище, Прогимназия „Д.Йорданов”, II НУ „В.Левски”, ЦДГ №1”Ценка и Цветанка”, ЦДГ 3 „Иван Калайджийски”, читалищата „Отец Паисий” и „Шафак-2001”, ръководни кадри и различни експерти от общинска администрация Омуртаг.

От експерта по етнически и религиозни дейности в община Омуртаг беше представен доклад-анализ по извършеното анкетно проучване организирано от общината, което се проведе сред 20 експерти от различни институции от община Омуртаг, такива на областно и общинската администрация на община Омуртаг.

В доклада-анализ е посочена информацията, която според експертите участвали в това проучване би била полезна за социалната интеграция на българските роми-емигранти. Тя е в няколко направления, включващи местни немски политики в областта на устройването на работа, социалната закрила и жилищното настаняване, образованието и здравеопазването. В резултат на анкетирането и анализа на резултатите бяха направени и други важни заключения относно:

  1. Основни български публични институции при работа с емигранти.
  2. Конкретни дейности на българските институции при работа с роми-емигранти.

3 Основни български публични институции за сътрудничество с немските публични власти.

Бяха констатирани редица особенностите в основните направления за сътрудничество:

  • Трудова заетост
  • Социални услуги и закрила
  • Жилищни условия
  • Образование

и бяха представени мнения на експерти включени в проекта.

Последва представяне от същия общински експерт на информационната брошура „Знанието е защита!”Какво трябва да знаете, за да работите успешно в Германия?” с любезното разрешение за ползване от страна на DGB /Германска конфедерация на профсъюзите-федерално ръководство/ проект „Справедлива мобилност” и град Мюнхен партньор на община Омуртаг.

След това представителите на различните партньорски институции и община Омуртаг се изказваха, дискутираха, поставяха въпроси и правиха предложения.

Поради сериозната ангажираност на участниците с работната тема форумът завърши извън предвиденото време с добре направена обратна връзка по представената информация.