”Истинската помощ за интеграцията е образованието на децата”

Понеделник, 6 април 2015 г., 13,30 ч., Зала на Община Омуртаг

Организиран по случай „Международния ден на ромите 8 април”

„Дискусионен форум-2015” в текст и фотоси

(Представен стъпка по стъпка с тематични единици и участници)

Участваха представители на следните институции и организации:

Регионален инспекторат по образованието-Търговище, Регионална здравноосигурителна каса-Търговище, Институт Отворено Общество-София, Гимназия „Симеон Велчев“, Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, Прогимназия „Даки Йорданов“, I НУ „Хр.Смирненски“, II НУ „В.Левски“ от град Омуртаг, ОУ „Н. Бенковски“ село Беломорци, Единно бюджетно счетоводство „Образование”, Народно читалище “Шафак“, православен храм “Свети Димитър“-Омуртаг, „Синджирли джамия“-Омуртаг, „Фъндък джамия“-Омуртаг, Дирекция „Бюро по труда“-Омуртаг, Дирекция социално подпомагане Омуртаг-отдел „Закрила на детето“ и представители на общинска администрация Омуртаг и граждани на общината. Участник без присъстващ представител Фондация за свободата „Фридрих Науман“-регионален офис София.

Стъпка 1 – Откриване на форума

Поздравления към участниците и уводни думи от госпожа Р. Рашева – заместник кмет на Община Омуртаг:

Тя поздрави с “Добре дошли“ участниците и им благодари за отзивчивостта и участието във форум!

Изрази специална благодарност на лекторите от „Институт Отворено Общество“ София, Регионален инспекторат по образованието – Търговище и Община Омуртаг, за креативността, както и на фондация Фридрих Науман-Регионален офис София, за успешното партньорство по организацията на форума.

Изказа благодарност на Второ начално училище „В.Левски“ Омуртаг, за тяхното специално участие във форума.

Пожела на всички участници успешна работа, реални и полезни резултати от дискусиите.

Госпожа Рашева даде думата на прекия организатор на мероприятието ст.експерт „ЕРД“ Хасан Якуб от Община Омуртаг за да води работата на форума.

Стъпка 2 – Ученически композиции

Водещият призова участниците да обърнат внимание на трите прекрасни тематични композиции, изработени от учениците от II НУ „В.Левски“ град Омуртаг, които са изложени в залата.

Стъпка 3 – Художествен мотив

Ученическа група ”СИП-фолклор на етносите” от II НУ „В.Левски”, град Омуртаг с ръководител Ресмие Мустафова представи своите чудесни изпълнения..

Стъпка 4 – Презентация на Хасан Якуб-Община Омуртаг

Експертът представи презентацията „Принципи на либералния подход в процеса на интеграция на ромите“, подготвена в партньорство с Фондация за свободата “Фридрих Науман“ – Регионален офис София.

Стъпка 5 – Видео “Либералите търсят промяната на местно ниво“

Видеото “Либералите търсят промяната на местно ниво“, и брошура пред участниците, са част от партньорската дейност на фондация „Фридрих Науман“-Регионален офис София.

Стъпка 6 – Бюро за консултации по проекта „Справедлива мобилност град Мюнхен

Изложените на масата до входа информационни диплянки са предоставени от г-жа Надя Клуге от Бюро за консултации по проекта „Справедлива мобилност“ град Мюнхен.

С тях се предоставя възможност да се получи непосредствена информация по темата „Миграция и трудови права в ЕС“. Много граждани на община Омуртаг имат близки, пребиваващи и работещи в град Мюнхен.

Стъпка 7 – Презентация на Илко Йорданов - ИОО София

Институт Отворено Общество София, с който Община Омуртаг работи успешно по проекти през 2013-2014 година е партньор по форума. Представената презентация „Образователни неравенства в контекста на образователната реформа“, е и част от тяхната активна дейност в областта на актуалните проблеми на образователната система.

Стъпка 8 – Презентация на С. Станчев - РИО Търговище

Редовен партньор на община Омуртаг по интеграционните дейности е Регионален инспекторат по образованието-Търговище. Участва с актуалната презентация Отпадане на ученици в област Търговище през първия срок на учебната 2014/2015 – проблеми и тенденции”, представяща образователната система в област Търговище.

Стъпка 9 – Презентация на Айген Хасанова - Община Омуртаг

Експертът в общинска администрация Омуртаг Айген Хасанова представи актуалната картина и дейностите по превенцията в община Омуртаг с презентацията си „Общинска политика за превенция отпадането на деца от образователната система - Община Омуртаг“.

Някои от зададените въпроси към презентациите.

Стъпка 10 – Заключителната дискусия.

В тази сесия с елементи и на брейнсторминга се засегнаха различни аспекти на дискутираната тема. Позициите на представляваните от тях институции, личен опит и актуален анализ представиха

Д. Димитров директор на Гимназия „С. Велчев“,

В. Хасанова представител на отдел „Закрила на детето“ в ДСП Омуртаг,

свещеник К. Андонов при храм „Свети Димитър“,

имамът на „Синджирли джамия“ С. Селимов,

Т. Петрова директор на II НУ „В.Левски Омуртаг“

Сесията завърши с интересния сравнителен анализ на преподавателя от прогимназия „Д. Йорданов“ град Омуртаг, Л.Аетола за състоянието на проблема в далечния Бенин и нашата страна, респективно в община Омуртаг.

Стъпка 11 – Закриване на Дискусионен форум-2015

След приключване на дискусията, г-жа Р. Ереджебова секретар на Община Омуртаг се обърна към участниците:

Благодаря на всички участници за уважената покана, проявена активност и изключителна компетентност. Да си пожелаем нови работни срещи в интерес на образованието в община Омуртаг и страната. Всички знаем, че продуктът на образователната система е всъщност нашето бъдеще, а ние всички тук, участници във форума желаем доброто бъдеще на нашите деца.

Стъпка 12 – Заключителен рефрен

Под звуците на подходяща за празника песен си тръгнаха участниците във форума, приятно изненадани от този неочакван жест на организаторите от Община Омуртаг.